Hledám práci Hledám zaměstnance

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy serveru www.qprace.cz a jejich provozovatelů (viz. níže) se všemi uživateli (právnickými a fyzickými osobami), které využívají služeb pracovního portálu a jejich partnerských webů, pokud nejsou upraveny ve zvláštních obchodních podmínkách. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami v tomto případě mají přednost před těmito podmínkami. Tyto obchodní podmínky rovněž upravují veškeré vztahy portálu www.qprace.cz, které se týkají zprostředkování nabízených služeb, reklamní činnosti, marketingu a zpracování dat.

Pracovní portál www.qprace.cz je provozován společností
QPráce s.r.o.
IČ: 04102614
Sídlo: Staňkova 103/18, Ponava, 602 00 Brno
Spisová značka: C 88234 vedená u Krajského soudu v Brně


2. Přehled služeb
Zpracování dat oblasti personalistiky a lidských zdrojů poskytované elektronickou formou, které mohou mít charakter osobních údajů, viz. Ochrana osobních údajů. Reklamní činnost, tzn. prezentování reklamního obsahu prostřednictvím pracovního portálu a partnerských webů. Klient je oprávněn užívat poskytované služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, dalšími smluvními podmínkami a pokyny provozovatele. Poskytovanými službami se rozumí zveřejnění nabídky práce, brigády a životopisu.

3. Prezentované informace
Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím portálu www.qprace.cz výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám. Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím portálu www.qprace.cz pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou po práci. Za pravdivost a korektnost informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil do databáze serveru www.qprace.cz

Typ prezentovaných informací:
a) nabídka práce - jedná se o zveřejnění jedné pracovní pozice, za účelem nalezení jednoho zaměstnance. Sdružování více pracovních nabídek do jednoho inzerátu není dovoleno.
b) brigáda - zveřejnění pracovní pozice dočasného nebo pomocného charakteru. V názvu inzerátu musí být jasně uvedeno, že se jedná o brigádu výrazem "brigáda" nebo "pomocná práce". S brigádníkem je sepsána dohoda o provedení práce (maximálně 100 hodin), nebo dohoda o pracovní činnosti (maximálně 20 hodin týdně). Inzeráty zveřejněné jako brigády, které ponesou charakteristiku dlouhodobé pracovní pozice (na dobu určitou, na dobu neurčitou, práce na ŽL), budou smazány a zadavatel bude pokutován částkou 500 Kč, kterou provozovatel portálu bude neprodleně vymáhat.

4. Smazání prezentovaných informací provozovatelem
Provozovatel portálu www.qprace.cz si vyhrazuje právo na smazání prezentovaných informací, které porušují následující podmínky a to bez náhrady. Při opakovaném porušení těchto podmínek si provozovatel vyhrazuje právo zamezit užívání služeb na neomezeně dlouhou dobu, či použít právní prostředky.

5. Objednávka služeb
Portál www.qprace.cz poskytuje služby na základě závazné objednávky od klientů nebo jejich zástupců. Závaznou objednávkou se rozumí zakoupení služeb prostřednictvím objednávkového systému pro registrované uživatele na stránkách www.qprace.cz.
Portál www.qprace.cz v případě obdržení údajů o objednávce, zahájí poskytování služeb až po přijetí úhrady za objednané služby na bankovní účet. Provozovatel garantuje poskytnutí objednaných služeb do 24 hodin od připsání úhrady na bankovní účet. Potvrzení objednávky, ohlášení začátku poskytování služeb a jiná sdělení spojená s inzertním systémem, budou posílána na e-mail vyplněný při registraci. Správně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy, a portál www.qprace.cz si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez udání důvodu.
Pokud klient vložené prostředky (kredity) nevyužije do 18 měsíců od nabití do elektronické peněženky, propadávají tyto prostředky ve prospěch portálu.
Klient má právo na vrácení nevyužitých kreditů (do 18 měsíců od nabití). Tyto prostředky budou klientovi vráceny na bankovní účet. Portál qprace.cz si vyhrazuje právo na servisní poplatek ve výši 15% z vratné částky.

5.1. Platební podmínky
Za všechny realizované objednané služby účtuje provozovatel portálu poplatky podle jeho aktuálního ceníku. V případě, že objednavatel neuhradí kupní cenu ve stanovené době splatnosti, je povinován uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Platby se provádějí předem prostřednictvím bankovních převodů, nebo elektronické peněženky realizované skrze GoPay.cz (platební kartou). Naše číslo účtu pro platbu převodem je vedeno u Fio banky 2000802205/2010. GoPay.cz přesměrují poplatky provozovateli. QPráce s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za transakce provozovatele.

6. Uzavření smlouvy
Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem přijetí objednávky dle bodu č. 5 Objednávka služeb. Klient zasláním objednávky nebo podepsáním dodatečné smlouvy souhlasí s respektováním termínů, technickým možnostem poskytovatele služeb a obsahem těchto všeobecných podmínek.

7. Fakturace
Za poskytování služeb objednaných klientem náleží portálu www.qprace.cz odměna dle ceníku, platného ke dni doručení objednávky. Odměna je splatná na základě Výzvy k úhradě, kterou vystaví provozovatel klientovi. Úhrada je realizována pomocí platební brány GoPay. Fakturu provozovatel vystaví elektronickou formou klientovi do 2 dnů ode dne připsání úhrady na bankovní účet. Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb a smazáním inzerátu provozovatelem za porušení těchto obchodních podmínek.

8. Odstoupení od smlouvy
Provozovatel portálu www.qprace.cz je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, jestliže:


Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování objednaných služeb ze strany www.qprace.cz po dobu delší než 2 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně nebo e-mailem vyrozumí provozovatele portálu o přerušení služby.

9. Zánik smlouvy
Smlouva mezi provozovatelem www.qprace.cz a klientem dle těchto obchodních podmínek, je uzavřena na dobu neurčitou. Obě strany mohou odstoupit od smlouvy v souladu s bodem 8. Odstoupení od smlouvy.

10. Ochrana osobních údajů
Pracovní portál www.qprace.cz si je vědom nakládáním s osobními údaji a proto je chrání v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ohraně osobních údajů. Více na Ochrana osobních údajů.

11. Rozhodčí doložka
Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze smlouvy, jejíž součástí jsou tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky či v souvislosti s touto smlouvou, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

12. Profily uchazečů
Vložení profilu uchazeče do systému je zpoplatněno částkou 360 Kč (konečná cena, neplátce DPH). Profil je možné kdykoliv deaktivovat. S informacemi v profilu uchazeče je nakládáno jako s osobními údaji. Uživatel, který vloží profil do systému QPráce.cz souhlasí s podmínkami Ochrana osobních údajů. Informace v profilu je možné libovolně upravovat a doplňovat. Kontaktní informace jsou zobrazeny jen registrovaným firmám. Profil uchazeče je zveřejněn po dobu šesti měsíců od uhrazení částky za publikaci.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18. 5. 2015